LIETUVOS REGIONŲ PARTIJOS ĮSTATAI (nauja redakcija)

LIETUVOS REGIONŲ PARTIJOS ĮSTATAI (nauja redakcija)

Lietuvos regionų partija (LRP) yra centro kairės politinė organizacija, vienijanti pritariančius partijos programai ir šiems LRP įstatams Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius įgyvendinti Lietuvoje socialinio teisingumo, solidarumo tikslus, vietos savivaldos ir regionų plėtrą.

Pagrindiniai LRP tikslai:

  • sudaryti palankias sąlygas kiekvieno žmogaus darbui ir kūrybai, saugoti jo orumą ir siekį tobulėti, ginti žmogaus teises ir laisves;
  • puoselėti tautiškumą, kultūrą, tradicijas ir tikėjimą, siekiant kiekvieno asmens brandos ir pagarbos bendražmogiškoms vertybėms;
  • įgyvendinti socialinį teisingumą, sudarant lygias galimybes ir socialines garantijas visiems, sukuriant visiems žmonėms orias gyvenimo sąlygas, vienodas laisves ir teises visiems piliečiams;
  • siekti santarvės – darnos ir doros šeimoje, vienybės tautoje ir santaikos valstybėje bei pasaulyje, ginti šeimą ir jos vertybes;
  • sukurti gerovės valstybę Lietuvoje;
  • prisidėti prie patriotinių bei tautinių iniciatyvų ir palaikyti visuomenines organizacijas;
  • palaikyti vietos savivaldą, jos savarankiškumą, inicijuoti ir visokeriopai prisidėti prie Lietuvos regionų plėtros.

  Savo siekius Lietuvos regionų partija skelbia LRP programoje ir juos įgyvendina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais bei bendražmogiškomis vertybėmis. Pagrindinis vidinį partijos gyvenimą reglamentuojantis dokumentas yra šie LRP įstatai (toliau – Įstatai).

  I SKIRSNIS

  LRP NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  1. LRP nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, nesantis kitos partijos nariu, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis Lietuvos Respublikoje gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, nesantis kitų šalių partijų ir politinių organizacijų nariu, pripažįstantis LRP programą ir Įstatus bei dalyvaujantis LRP veikloje.
  2. Asmuo, stojantis į LRP, turi pateikti raštu partijos skyriaus pirmininkui prašymą. Į LRP narius priima LRP skyriaus taryba arba susirinkimas (konferencija). Asmuo laikomas LRP nariu nuo LRP skyriaus tarybos arba susirinkimo (konferencijos) nutarimo priėmimo dienos. Asmuo savo noru išstojęs ar pašalintas iš LRP ir vėl norintis į ją stoti, turi pateikti ne mažiau kaip dviejų LRP narių, turinčių ne mažesnį kaip vienerių metų narystės LRP stažą, rekomendacijas.
  3. LRP narys turi teisę:

  3.1. pasirinkti, kurio LRP skyriaus veikloje dalyvauti;

  3.2. diskutuoti LRP skyriaus susirinkimuose ir įvairiuose renginiuose bei žiniasklaidoje LRP politinės ir praktinės veiklos klausimais, nekenkiant partijos prestižui, laikantis etikos taisyklių ir partijos programos;

  3.3. kreiptis į bet kurią LRP organizaciją ar vadovaujantį/valdymo organą su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais ir gauti konkretų atsakymą;

  3.4. siūlyti kandidatus į visus renkamus LRP vadovaujančius/valdymo organus, rinkti ir būti į juos renkamu;

  3.5. dalyvauti svarstant jo veiklą bet kuriame LRP susirinkime ar partijos organo posėdyje;

  3.6. išstoti iš LRP arba sustabdyti (atstatyti) narystę LRP, pranešęs apie tai LRP skyriaus pirmininkui raštu arba apie išstojimą pranešęs per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.

  1. LRP narys privalo:

  4.1. vykdyti LRP programą ir laikytis Įstatų, dalyvauti LRP skyriaus veikloje, būti lojaliu LRP;

  4.2. įgyvendinti LRP nutarimus;

  4.3. būti tolerantišku kitiems LRP nariams, gerbti jų nuomonę ir teises, neskleisti neigiamos nuomonės apie LRP ir jos narius;

  4.4. mokėti nario mokestį;

  4.5. rūpintis LRP narių skaičiaus augimu.

  1. Lietuvos Respublikos piliečiai, organizacijos, susivienijimai, judėjimai, pritariantys LRP programai ir padedantys ją įgyvendinti bei pagal įstatymus turintys galimybę materialiai ar kitaip remti LRP, gali tapti LRP partneriais.
  2. Už LRP programos ar Įstatų nesilaikymą: LRP skyriaus taryba gali atitinkamo skyriaus LRP narį, kuris nėra LRP tarybos ar valdybos narys, įspėti, pareikšti jam papeikimą; LRP taryba ar valdyba gali bet kurį LRP narį įspėti, pareikšti jam papeikimą, sustabdyti narystę arba jį pašalinti iš LRP. Nesutinkantis su atitinkamo LRP skyriaus valdymo organo įspėjimu, papeikimu LRP narys turi teisę per 15 kalendorinių dienų kreiptis į atitinkamo LRP skyriaus etikos komisiją, o LRP tarybos ar valdybos LRP narys, nesutinkantis su LRP tarybos ar valdybos sprendimu jį įspėti, pareikšti jam papeikimą, sustabdyti narystę ar jį pašalinti, turi teisę per 15 kalendorinių dienų kreiptis į LRP etikos komisiją, kuri priima motyvuotą galutinį sprendimą.
  3. LRP buvusiam pirmininkui už nuopelnus partijai LRP suvažiavimas gali suteikti LRP Garbės pirmininko vardą. LRP Garbės pirmininkas turi teisę dalyvauti LRP suvažiavimuose, tarybos ir valdybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise.

  II SKIRSNIS

  LRP ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, VALDYMO ORGANAI

  LRP skyriai

  1. LRP skyriai steigiami savivaldybėse pagal Lietuvos Respublikos administracinį teritorinį padalijimą. Savivaldybėse, kuriose yra trys ir daugiau Seimo rinkimų vienmandačių apygardų, LRP skyriai steigiami pagal šias vienmandates apygardas. Kai viename administraciniame – teritoriniame vienete veikia keli LRP skyriai, jų veiklai koordinuoti LRP tarybos sprendimu sudaromos LRP koordinacinės tarybos. Šioje teritorinėje LRP koordinacinėje taryboje atitinkamą LRP skyrių atstovauja šio skyriaus pirmininkas ir vienas kiekvieno skyriaus taryboje išrinktas narys. LRP koordinacinė taryba, iš koordinacinės tarybos narių išsirenka atitinkamos LRP koordinacinės tarybos pirmininką, jo pavaduotoją. Sprendimus dėl LRP skyriaus, LRP koordinacinės tarybos įsteigimo ar veiklos nutraukimo, priima LRP taryba. Koordinacinės tarybos pirmininkas deleguojamas į partijos valdybą.

  LRP skyriaus susirinkimas ar konferencija

  1. Aukščiausias LRP skyriaus organas yra susirinkimas arba konferencija. LRP skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį. LRP skyriaus konferencija gali būti rengiama, kai LRP skyriuje yra ne mažiau kaip 200 LRP narių. LRP konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. LRP konferencijos delegatai renkami pagal atitinkamą LRP skyriaus tarybos nustatytą atstovavimo normą.
  2. LRP skyriaus susirinkimas ar konferencija:

  10.1. svarsto LRP politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus;

  10.2. aptaria ir siūlo LRP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius;

  10.3. tvirtina LRP skyriaus rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, iškelia kandidatus į savivaldybės tarybą ir merus;

  10.4. kasmet išklauso LRP skyriaus tarybos, etikos komisijos ir finansų komisijos bei savivaldybės LRP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą;

  10.5. kas du metai renka LRP skyriaus pirmininką, tarybą, etikos bei finansų komisijas. LRP skyriaus pirmininko teikimu renka jo pavaduotojus. LRP skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu, o, esant bendram sutarimui, – atviru balsavimu;

  10.6. aptaria ir siūlo kandidatus į LRP valdymo organus.

  LRP skyriaus taryba

  1. LRP skyriaus taryba renkama LRP skyriaus susirinkime (konferencijoje) kas dveji metai. LRP skyriaus pirmininko teikimu susirinkimas (konferencija) nustato renkamų skyriaus tarybos narių skaičių. LRP skyriaus tarybos nariais be rinkimų įtraukiami LRP skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai. LRP skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia atitinkamo LRP skyriaus pirmininkas, savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 LRP skyriaus tarybos narių.
  2. LRP skyriaus taryba:

  12.1. LRP skyriaus pirmininko teikimu skiria iždininką, rinkimų štabo vadovą; tvirtina atitinkamos savivaldybės tarybos LRP frakcijos vadovą;

  12.2. organizuoja LRP nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją LRP skyriaus nariams, koordinuoja jų veiklą, tvarko atitinkamo LRP skyriaus LRP narių ir partnerių apskaitą, išduoda LRP nario bilietus;

  12.3. organizuoja skyriaus rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;

  12.4. nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus LRP remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LRP remiamiems Seimo nariams;

  12.5. kasmet tvirtina atitinkamo LRP skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;

  12.6. aptaria ir priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo atitinkamos savivaldybės tarybos rinkimuose, koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LRP frakcijai savivaldybės taryboje.

  1. LRP skyriaus pirmininkas:

  13.1. vadovauja atitinkamam LRP skyriui ir jam atstovauja;

  13.2. vykdo LRP programą, vykdo skyriaus veiklą pagal įstatus, susirinkimo (konferencijos) ir tarybos nutarimus;

  13.3. vadovauja atitinkamo LRP skyriaus tarybos darbui;

  13.4. skiria pavedimus LRP skyriaus tarybos nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  13.5. teikia LRP skyriaus susirinkimui (konferencijai) pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, nustato LRP skyriaus pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  13.6. už savo veiklą reguliariai atsiskaito LRP skyriaus susirinkimui ar konferencijai ir tarybai;

  13.7. dalyvauja LRP pirmininko ne rečiau kaip kartą per ketvirtį organizuojamuose pasitarimuose.

  1. LRP skyriaus etikos komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę ne vėliau kaip per 15 dienų kreiptis į LRP etikos komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. LRP skyriaus etikos komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas. LRP skyriaus etikos komisijos nariu negali būti skyriaus tarybos ir/ar finansų komisijos nariai.
  2. LRP skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina atitinkamo LRP skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia atitinkamo LRP skyriaus tarybai. LRP skyriaus finansų komisijos nariu negali būti skyriaus tarybos ir/ar etikos komisijos nariai.

  LRP suvažiavimas

  1. Aukščiausias LRP organas yra suvažiavimas. Kartą per du metus šaukiamas eilinis ataskaitinis rinkiminis LRP suvažiavimas. Esant reikalui gali būti šaukiamas neeilinis LRP suvažiavimas. LRP suvažiavimus šaukia LRP taryba savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 LRP skyrių. LRP suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 delegatų. LRP suvažiavimo delegatai renkami LRP skyrių susirinkimuose (konferencijose) pagal LRP tarybos nustatytą atstovavimo normą. LRP suvažiavimo nutarimai priimami dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
  2. LRP suvažiavimo išimtinei kompetencijai priklauso:

  17.1. LRP programos, partijos Įstatų priėmimas bei keitimas,

  17.2. LRP pirmininko, jo teikimu pavaduotojų skaičiaus ir pavaduotojų tvirtinimas, LRP valdybos, LRP tarybos, LRP etikos bei LRP finansų komisijų narių rinkimai, LRP pirmininko, jo pavaduotojų, valdybos narių ir kitų valdymo organų narių atšaukimas;

  17.3. LRP pirmininko, etikos komisijos bei finansų komisijos, ataskaitų išklausymas ir vertinimas;

  17.4. Nutarimų dėl LRP reorganizavimo, jungimosi su kitomis politinėmis partijomis arba jos veiklos nutraukimo priėmimas ir veiklos pasibaigimo tvarkos nustatymas ne mažiau kaip 2/3 dalyvavusių delegatų balsų;

  17.5. LRP suvažiavimo anksčiau priimtų nutarimų panaikinimas ar pakeitimas;

  1. LRP suvažiavimas tvirtina LRP rinkimų programą, kelia kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, išklauso LRP narių Seimo narių informaciją apie parlamentinę veiklą, sprendžia kitus partijos veiklos klausimus.

  LRP pirmininkas

  1. LRP pirmininką (kaip vienasmenį partijos valdymo organą) slaptu arba atviru balsavimu renka suvažiavimas kas dveji metai. LRP pirmininko rinkimo būdą nustato suvažiavimas. LRP pirmininką gali atšaukti tik suvažiavimas.
  2. LRP pirmininkas:

  20.1. vadovauja LRP, atstovauja jai Lietuvoje ir už jos ribų;

  20.2. vykdydamas LRP programą, Įstatus, suvažiavimo ir LRP tarybos nutarimus, formuoja užduotis LRP skyriams, kontroliuoja jų vykdymą;

  20.3. vadovauja LRP tarybos ir valdybos darbui;

  20.4. skiria pavedimus LRP tarybos nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  20.5. teikia LRP suvažiavimui pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, teikia renkamų Tarybos narių skaičių ir kandidatūras, nustato LRP pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, paveda jiems kuruoti partinę veiklą regionuose (apskrityse), skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;.

  20.6. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį organizuoja LRP skyrių pirmininkų pasitarimus;

  20.7. už savo veiklą reguliariai atsiskaito LRP suvažiavimui ir tarybai;

  20.8. teikia LRP suvažiavimui renkamų LRP valdybos narių skaičių ir kandidatūras;

  20.9. teikia LRP tarybai renkamas į LRP valdybą regionų atstovų kandidatūras;

  20.10. teikia LRP tarybai partijos atsakingojo sekretoriaus kandidatūrą;

  20.11. kai LRP pirmininkas negali eiti savo pareigų – atsistatydina, taip pat ligos ar ilgalaikės komandiruotės atveju, ar dėl kitų svarbių priežasčių, jo įgaliojimus iki artimiausio eilinio arba neeilinio LRP suvažiavimo vykdo LRP valdybos paskirtas vienas iš pirmininko pavaduotojų.

  .

  LRP taryba

  1. LRP taryba (partijos organas tarp suvažiavimų) renkama LRP suvažiavime kas dveji metai. LRP pirmininko teikimu suvažiavimas nustato renkamų LRP tarybos narių skaičių. Suvažiavime renkamus tarybos narius suvažiavimui pasiūlo LRP pirmininkas iš skyrių teiktų kandidatūrų LRP tarybos nariais be rinkimų įtraukiami LRP pirmininkas ir jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, partijos skyrių pirmininkai, Kovo 11-osios Nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, Seimo nariai, Europos Parlamento nariai, Vyriausybės nariai, merai – LRP nariai. LRP tarybą gali atšaukti neeilinis suvažiavimas.
  2. LRP taryba:

  22.1. numato ir organizuoja LRP veiklą tarp suvažiavimų, aptaria ir nukreipia LRP frakcijos veiklą Seime, talkina LRP remiamiems Lietuvos Respublikos Seimo nariams, išklauso LRP narių – Seimo narių bei Europos Parlamento narių informacijas apie jų veiklą ir kitas politines aktualijas, susijusias su LRP veikla;

  22.2. LRP pirmininko teikimu tvirtina atsakingąjį sekretorių, rinkimų štabo vadovą ir rinkimų štabo sudėtį;

  22.3. kartą per metus išklauso LRP pirmininko ir jo pavaduotojų ataskaitas, išklauso ir tvirtina LRP finansų komisijos metinę ataskaitą;

  22.4. nustato kandidatų į visus LRP valdymo organus iškėlimo, kandidatų rinkiminių sąrašų sudarymo ir jų aptarimo tvarkas;

  22.5. jeigu suvažiavimas nėra iškėlęs, tvirtina ir iškelia kandidatų į Seimą, Europos Parlamentą sąrašus ir kandidatus Seimo, Europos Parlamento ir Respublikos Prezidento rinkimuose, tvirtina LRP rinkimų programas;

  22.6. esant pagrindui gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti LRP etikos komisijos, Finansų komisijos ir partijos skyrių sprendimus;

  22.7. priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento rinkimams, koalicijų su kitomis partijomis sudarymo;

  22.8. priima sprendimus dėl pirmalaikių LRP skyriaus pirmininko, tarybos, etikos ar finansų komisijos rinkimų surengimo ir esant reikalui paveda LRP valdybai juos surengti;

  22.9. nustato LRP programos įgyvendinimo strategiją;

  22.10. tvirtina šešėlinės vyriausybės sudėtį;

  LRP valdyba

  1. LRP valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris renkamas LRP suvažiavime kas dveji metai. LRP pirmininko teikimu suvažiavimas nustato renkamų LRP valdybos narių skaičių. Suvažiavime renkamus valdybos narius suvažiavimui pasiūlo LRP pirmininkas iš skyrių teiktų kandidatūrų. LRP valdybos nariais be rinkimų įtraukiami LRP pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, koordinacinių tarybų pirmininkai, LR Seimo, Vyriausybės nariai, merai ir pirmininko pasiūlyti skirtingų LRP regionų atstovai. LRP valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį. LRP valdybos posėdžiai gali vykti ir nuotoliniu būdu.
  2. LRP valdyba

  24.1. vadovauja partijos veiklai tarp tarybos posėdžių. Preliminariai aptaria LRP tarybos posėdžių darbotvarkę ir rengiamų sprendimų projektus;

  24.2. analizuoja ir vertina LRP skyrių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informaciją, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą;

  24.3. vykdo LRP tarybos pavedimus, nuolat informuoja LRP tarybą apie atliktą darbą;

  24.4. tvirtina LRP rinkimų štabo sudėtį;

  24.5. LRP pirmininko teikimu, esant reikalui, turi teisę patikslinti LRP kandidatūras į Vyriausybę, Seimo valdybą, Seimo komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus, LRP frakcijos Seime seniūno ir jo pavaduotojų kandidatūras, kandidatų į Respublikos Prezidentus, Seimą ir į Europos Parlamentą kandidatūras ir jų sąrašus.

  24.6. kartu su LRP tarybos sekretoriatu atlieka vykdomąsias funkcijas;

  24.7. Kiekvienas LRP valdybos narys yra atsakingas už konkrečią LRP veiklos sritį;

  24.8. LRP pirmininko teikimu sudaro LRP tarybos sekretoriatą, tvirtina jo struktūrą, darbuotojų pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus;

  24.9. sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja LRP nutarimų vykdymą;

  24.10. vykdo LRP tarybos pavedimus, informuoja LRP tarybą apie atliktą darbą;

  24.11. tvirtina LRP biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą, sprendžia kitus organizacinius klausimus;

  24.12. priima sprendimus dėl skyrių reorganizavimo;

  24.13. LRP pirmininko teikimu, atleidžia LRP skyrių pirmininką ir iki rinkimų skiria laikiną;

  24.14, ypatingais atvejais motyvuotai priima į partiją, sustabdo narystę ar šalina iš jos narius;

  24.18. priima sprendimą dėl Partijos analitinio centro steigimo ir likvidavimo, pavadinimo, buveinės ir tvirtina jo įstatus;

  24.19. paskiria Partijos analitinio centro vadovą, arba jį atšaukia ir priima visus Partijos analitinio centro savininko kompetencijai priskirtus sprendimus;

  24.20. pirmininko teikimu sudaro ir teikia tarybai tvirtinti šešėlinės vyriausybės sudėtį;

  LRP komisijos ir komitetai

  1. LRP finansų komisija renkama suvažiavime iš ne daugiau kaip 7 narių. Į ją negali būti renkami LRP tarybos, valdybos bei LRP etikos komisijos, skyrių finansų ir etikos komisijų nariai. LRP finansų komisija tikrina LRP tarybos, LRP skyrių finansinę veiklą, turto įsigijimą ir jo panaudojimą, teikia pagalbą LRP skyrių finansų komisijoms, organizuoja LRP skyrių finansų komisijų pirmininkų ir iždininkų mokymą. LRP valdymo organai, organizacijos vadovaujasi LRP finansų komisijos išvadomis. LRP finansų komisijos pirmininkas dalyvauja LRP tarybos posėdžiuose.
  2. LRP suvažiavimas renka LRP etikos komisiją iš ne daugiau kaip 7 narių. Į ją negali būti renkami LRP tarybos, valdybos ir finansų komisijos, skyrių etikos ir finansų komisijų nariai. LRP etikos komisija nagrinėja LRP narių, LRP valdymo organų, organizacijų pareiškimus, skundus bei kitą informaciją apie netinkamą LRP narių elgesį, Įstatų pažeidimus. Priima sprendimus dėl partinių nuobaudų skyrimo. LRP etikos komisija taip pat teikia pasiūlymus keisti Įstatus. Priima galutinius sprendimus dėl Įstatų ar LRP valdymo organų bei skyrių reglamentuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių normų taikymo pagrįstumo ir teisėtumo. LRP etikos komisijos pirmininkas dalyvauja LRP tarybos ir valdybos posėdžiuose. Ši komisija taip pat atlieka LRP suvažiavimų mandatų komisijos funkcijas.
  3. LRP taryba sudaro dalykinius komitetus, kurie talkina rengiant rinkimų programas ir formuojant LRP politiką konkrečiose srityse. Dalykinių komitetų sudėtį ir pirmininkus tvirtina LRP taryba LRP pirmininko teikimu. Aktualiems partijos veiklos klausimams analizuoti, pasiūlymams rengti gali būti sudarytos laikinosios komisijos, o partijos politinei krypčiai konkretizuoti – šešėlinė vyriausybė.

  III SKIRSNIS

  BENDROSIOS ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

  1. LRP skyriaus susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių, LRP skyriaus konferencija – kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų. LRP skyriaus susirinkimui ar konferencijai neįvykus dėl to, kad nebuvo kvorumo tais pačiais dienotvarkės klausimais ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo neįvykusio atitinkamo LRP skyriaus susirinkimo ar konferencijos šaukiamas pakartotinis LRP skyriaus susirinkimas ar konferencija. Pakartotinis LRP skyriaus susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių, pakartotinė LRP skyriaus konferencija – kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 delegatų. LRP skyriaus narių susirinkimo ar konferencijos delegatų sušaukimo tvarką nustato LRP skyriaus taryba.
  2. LRP renkamų valdymo organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė išrinktų narių. Visi LRP renkamų valdymo organų nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. LRP renkamų valdymo organų susirinkimai ir posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po susirinkimo ar posėdžio dienos. Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jeigu 1/3 dalyvaujančių valdymo organo susirinkime (konferencijoje) ar posėdyje pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.
  3. Kai dėl objektyvių priežasčių įstatymais ar vykdomosios valdžios sprendimais yra ribojamos galimybės rengti žmonių susitikimus, LRP tarybos ir valdybos posėdžiai bei LRP skyrių valdymo organų posėdžiai rengiami nuotoliniu būdu LRP tarybos patvirtinta tvarka. LRP valdymo organų sprendimai / nutarimai priimami balsuojant nuotoliniu būdu realiuoju laiku (per „meet“ ar „zoom“ platformą ar pan.). Apie LRP valdymo organų priimtus sprendimus / nutarimus nuolat informuojami LRP skyriai ir LRP tarybos nariai.
  4. Aukštesnių LRP valdymo organų nutarimai yra privalomi žemesniems pagal pavaldumą LRP valdymo organams. Jei LRP nutarimas nevykdomas, atitinkamai LRP etikos komisija svarsto nevykdymo priežastis ir teikia pasiūlymus nutarimą priėmusiam LRP valdymo organui.
  5. Renkant LRP pirmininką ir skyrių pirmininkus, laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų suvažiavime, susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų. Jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas kandidatas negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai ir išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę dalyvaujančiųjų balsų. Kai nė vienas kandidatas iš daugiau nei dviejų kandidatų nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų. Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo. Renkant kolegialius partijos, skyrių valdymo organus, išrinktais laikomi iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų. Jeigu keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių.
  6. Visi LRP valdymo organai renkami dviejų metų kadencijai. LRP valdyba, likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki jos kadencijos pabaigos, nustato LRP struktūrinių padalinių ataskaitinių rinkiminių susirinkimų (konferencijų) ir eilinio LRP suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo terminus. Ataskaitiniuose rinkiminiuose LRP susirinkimuose (konferencijose) ir eiliniame LRP suvažiavime atsiskaito anksčiau juose išrinkti LRP valdymo organai ir baigia savo kadenciją. Naujai išrinkti LRP valdymo organai savo įgaliojimus įgyja nuo išrinkimo ataskaitiniuose rinkiminiuose LRP susirinkimuose (konferencijose) ar LRP suvažiavime dienos.

  34, LRP valdymo organai, Komisijos, Komitetai, LRP sekretoriatas dirba pagal jų veiklą reglamentuojančius dokumentus:

  34.1. LRP suvažiavimas – pagal suvažiavimo patvirtintą reglamentą;

  34.2. LRP taryba, valdyba, sekretoriatas, etikos komisija, finansų komisija, kitos LRP komisijos ir dalykiniai komitetai – pagal LRP tarybos patvirtintus reglamentus.

  1. LRP programinius tikslus įgyvendina per remiamus Lietuvos Respublikos Seimo narius, savivaldybių tarybų narius, atitinkamas LRP frakcijas. LRP frakcija Seime dirba pagal jos parengtą ir LRP tarybos posėdyje aptartą darbo reglamentą.
  2. LRP nariai – Seimo nariai ir savivaldybių tarybų nariai nuolat aptaria savo veiklą su LRP valdyba atitinkamų LRP skyrių tarybomis, atsižvelgia į jų rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą jas informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. LRP narys, išrinktas į Seimą, privalo dalyvauti LRP frakcijos veikloje, kai tokia frakcija yra sudaroma.
  3. LRP remiami Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti atitinkamų LRP bei LRP skyrių tarybų posėdžiuose ir pasisakyti. LRP nariai – savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti atitinkamo LRP skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise.
  4. LRP gali jungtis su kitomis politinėmis partijomis reorganizavimo būdu įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimą dėl jungimosi priima LRP suvažiavimas. LRP suvažiavimo delegatams suteikiamas jungiamojo suvažiavimo delegatų statusas. Jungimosi principai ir planas patvirtinami jungimosi sutartimi.
  5. 39. LRP gali sudaryti asociacijos sutartis su visuomeninėmis organizacijomis, judėjimais, visuomeniniais rinkimų komitetais ir profesinėmis sąjungomis. Asocijuotų partnerių atstovai gali dalyvauti visų LRP kolegialių organų posėdžiuose su patariamojo balso teise.
  6. LRP palaiko ryšius su kitomis užsienio demokratinėmis partijomis bei organizacijomis.

   

  IV SKIRSNIS

  LRP NARIO MOKESTIS, LĖŠOS, TURTAS

  1. LRP turtą sudaro: lėšos, vertybiniai popieriai, įsigytas arba politinės kampanijos metu paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. LRP lėšas sudaro jos narių nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, asmenų paaukotos lėšos politinei kampanijai finansuoti ir kitos teisėtai gautos pajamos.
  2. LRP narys moka ne mažesnį kaip 6 eurų mokestį per metus. Nario mokestis mokamas paprastai kas ketvirtį, bet ne rečiau kaip kartą per metus. LRP narys partijai skiria 0,6% gyventojų pajamų mokesčio ir gali nemokėti nario mokesčio už tuos metus. LRP mokesčio skyriaus sprendimu turintis finansinių sunkumų LRP narys gali būti metams atleistas nuo nario mokesčio mokėjimo, apie tai pranešus atitinkamo LRP skyriaus pirmininkui ar atsakingajam sekretoriui.
  3. LRP nario mokestis mokamas LRP skyriuose, LRP tarybos patvirtinta tvarka.
  4. LRP gali turėti nekilnojamąjį ir kitą turtą nuosavybės teise, turtą gali perduoti LRP skyriui naudoti, valdyti. LRP skyriai turtą parduoti, dovanoti, mainyti, įkeisti gali tik LRP valdybos nutarimu, teisės aktuose nustatyta tvarka gavus įgaliojimus. Sprendimus dėl LRP turto priima LRP valdyba.
  5. Visos LRP lėšos skiriamos jos veiklai finansuoti, reikalingam inventoriui bei kitokiam turtui įsigyti. LRP lėšos naudojamos pagal LRP valdybos patvirtintą sąmatą.

  V SKIRSNIS

  LRP TEISINĖ PADĖTIS IR JOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

  1. LRP yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruota Lietuvos politinė partija. LRP yra viešasis juridinis asmuo, turi savo buveinę, antspaudą ir sąskaitą banke.
  2. LRP skyriai yra struktūriniai LRP padaliniai, turintys savo nuostatus, buveines, antspaudus. LRP skyriai nėra juridiniai asmenys. LRP atsako už LRP skyrių prievoles.
  3. LRP gali turėti savo himną, vėliavą, emblemą ir kitus heraldikos ženklus, kuriuos tvirtina LRP taryba.
  4. 49. LRP centrinės buveinės vietą tvirtina ir keičia LRP taryba.
  5. LRP veikla pasibaigia, kai ne mažiau kaip 2/3 suvažiavimo delegatų nutaria LRP veiklą nutraukti Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo nustatytais atvejais bei tvarka.

  LRP pirmininkas                                                                                     JONAS PINSKUS

  Lietuvos regionų partijos įstatai priimti 2023 m. rugsėjo 24 d. LRP suvažiavime.

Siekiame

Sėkmės, kūrybiško darbo, telkiančio bendraminčius bendram tikslui – gerinti mūsų valstybės žmonių gyvenimo kokybę, drąsiai priimti iššūkius. Ne tuščiažodžiauti ar vaikytis asmeninių interesų, bet realiai dirbti, iškovojant gyventojų pasitikėjimą Lietuvos regionų partija!   Stiprūs regionai -stipri Lietuva! 

Mus REMIA